Belgeli Personel Hizmetleri
SAÜSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
Ana Sayfa > 11UY0005-3 / Otomotiv Boyacısı - Seviye 3

11UY0005-3 / Otomotiv Boyacısı - Seviye 3

11UY0005-3 / Otomotiv Boyacısı 3-Rev.03

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

Belgenin Geçerlilik Süresi

:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, otomotiv boyacısının 24 aydan daha fazla boyama işine ara verilmemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

Başvuru Şartları

:

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır

Sınava Kimler Başvurabilir

:

Herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın herkes başvurabilir

Başvuru Tarihleri

:

../../20..  Saat; 23:59                                                                                                                                   

Sınav Tarihi

:

../../20..

Teorik Sınav

:

../../20.. Saat:14.00 (Tek Oturum)

Performansa Dayalı Sınav

:

../../20.. ve başvuru sayısına göre izleyen günler

(Adayların hangi gün ve saate performans sınavına girecekleri, internetten temin edecekleri, ‘Sınav Giriş Belgelerinde’ yer alacaktır.)

Başvuru Şekli/Yeri

:

Başvurular online (internetten) olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr) 

Sınav Ücreti

:

1080 TL

Belge Ücreti

:

200 TL (Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak)

Sınav Yeri

:

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 - Serdivan/ SAKARYA

Toplu başvurulara ilişkin kurumumuzun belirlediği indirim yüzdeleri aşağıdaki gibidir.

64  kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %10

96  kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %15

128 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda % 20 İndirim oranı uygulanacaktır.

             

Otomotiv Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 1 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu    (100 üzerinden)

Soru Sayısı

A1

:

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1/T1: Teorik Sınav

60

25

A2

:

İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri

A2/T1: Teorik Sınav

60

10

A2/P1:Performans Sınavı

80

A3

:

Boyama İşlemleri

A1/T1: Teorik Sınav

60

20

A3/P1: Performans Sınavı

80

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

 • Yeterliliğin elde edilmesi ve Otomotiv Boyacısı Sertifikası alabilmek için adayların( A1/T1-A2/T1-A3/T1-A4/T1: 12 soru, B1/T2-B2/T2-B3/T2: 18  soru ) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.

 • Sınavlar,  Otomotiv Boyacısı (Seviye 3 ) Ulusal Yeterliliği (11UY0005-3 ) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (A1/T1,A2/T1,A3/T1 ,A4/T1, B1/T2-B2/T2-B3/T2) ve performansa dayalı sınav (B1/P1, B2/P2, B3/P3) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

 • A1/T1-A2/T1-A3/T1-A4/T1  (yazılı sınav) birimi zorunlu olup %60 başarı sağlamaları gerekmektedir. Diğer alanlar ise seçmeli alandır. Adaylar seçmiş oldukları alanlardan teorik ( yazılı ) ve performans sınavına girerek tüm alanlardan %100 başarı sağlanmalıdır.

 • Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterliliği Dahilinde Teorik ve Uygulama Sınavlarında Ölçme Değerlendirme Hakkındaki bilgi aşağıdaki gibidir.

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A1/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.

 BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.

BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.

BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.

BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.

BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.

BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.

BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.

BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.

BG.11 Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.

BG.12 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.

BG.13 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.

BG.14 Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.

BG.15 Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler.

BG.16 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.

BG.17 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.

BG.18 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.

BG.19 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.

BG.20 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.

BG.21 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.

BG.22 Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler.

BG.23 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar.

BG.24 Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.

BG.25 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.

A2 - İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri

A2/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için çalışma noktalarının kapsamını açıklar.

BG.2 Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre yapılacak düzeni tarif eder

BG.3 Kullanılacak malzemeleri, yapılacak çalışma ile ilgili işlem formunu hazırlama yöntemlerini sıralar.

BG.4 İşlemler sırasında kullandığı kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını tanımlar.

BG.5 Makine ve donanımların kullanım talimatlarını açıklar.

BG.6 İş donanımlarının kullanım amaçlarını açıklar.

BG.7 Temizlik yaparken gözeteceği iş güvenliği şartlarını sıralar.

BG.8 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin doğru ve uygun olup olmadığını açıklar.

BG.9 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadıklarını açıklar.

BG.10 Donanımın genel durumu ile ilgili bilgilendirmeyi yapar.

BG.11 Çalışma sırasında amirine bildirmesi gereken olumsuz durumları sıralar.

BG.12 Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları tarif eder.

A2/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Çalışma ortamının yapacağı iş için uygunluğunu kontrol eder.

BY.2 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçerek hazırlar.

BY.3 İş donanımlarını kullanım amaçlarına uygun olarak hazırlar.

BY.4 Çalışma makine ve donanımını kullanım talimatına uygun şekilde hazırlar.

BY.5 İşlemlerde kullanılacak gerekli koruyucu örtü ve malzemeleri hazırlar

BY.6 Boyama kabini (tüneli) aydınlatma gereçlerini hazırlar.(*)BY.7 Boyama kabinindeki (tüneli) havalandırma ve ısıtma donanımlarını kontrol eder. (*)

BY.8 Boyama kabinini (tünelini) temizler. G.3.1 1.3 P1 BY.9 Kullanılan ekipmanları iş bitiminde temizleyerek kaldırır. (*)

BY.10 Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.

BY.11 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin doğru ve uygun olup olmadıklarını kontrol eder. (*)

BY.12 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadıklarını kontrol eder. (*)

BY.12 Güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara göre kontrol eder.

BY.13 Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili sorumlu kişilere haber verir.

BY.14 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere yetkisi dahilinde gerekli bakım aşamalarını uygular.

BY.15 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.

BY.16 Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımlardaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzlukları kayıt altına alır

BY.17 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. (*)

BY.18 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular. (*)

BY.19 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. (*)

A3 Boyama İşlemleri

A3/T1 Bilgiler (B.G.)

BG.1 Boyanacak yüzeyin uygunluk kriterlerini listeler.

BG.2 Boya kalite gerekliliklerini teknik dokümanlara göre açıklar.

BG.3 Zemin kusuru giderme tekniklerini tanımlar.

BG.4 Yüzey hazırlamada kullanılan kimyasalları ve özelliklerini açıklar.

BG.5 Donanımların kullanım amaçlarını tanımlar.

BG.6 Boyanmaması gereken alanları listeler.

BG.7 Teknik dokümanlara göre, kullanılacak malzemeleri listeler.

BG.8 Boya malzemelerini seçer.

BG.9 Boya katkı malzemelerini seçer.

BG.10 Boya hazırlama talimatlarını açıklar.

BG.11 Boya donanımlarının çalışma parametrelerini listeler.

BG.12 Pas önleyici uygulama alanlarını açıklar.

BG.13 Pas önleyici malzemeleri ve kimyasal özelliklerini listeler.

BG.14 Astar boya hazırlama yöntemlerini açıklar.

BG.15 Çalışma donamlarının özel çalışma koşullarını listeler.

BG.16 Kuruma sürelerini tanımlar. H.4.1 3.4 T1 BG.17 Pasta uygulaması gerektiren durumları sıralar.

BG.18 Cila uygulama tekniklerini tarif eder.

A3/P1Beceri ve Yetkinlikler (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritik Adımlardır.

BY.1 Boyanacak yüzeyin boyaya uygunluğunu göz ve el ile kontrol eder.

BY.2 Yüzeyin uygunsuzluğu durumunda gerekli düzeltme işlemlerinin yaptırır.

BY.3 Boyanması gereken yüzeylerin boya kalite gerekliliklerini teknik dokümanlarda belirlenen öngörüler doğrultusunda tespit eder.

BY.4 Boyanacak yüzeylerin mekanik olarak hazırlanmasında zemin kusurlarını giderir.

BY.5 Çalışma makina ve donanımını kullanım talimatlarına uygun ve güvenli bir şekilde kullanır

BY.6 Yüzeyi kimyasal bakımdan hazırlamada gerekli malzemeleri uygun şekilde kullanır.

BY.7 Boyanmaması gereken alanları belirler.

BY.8 Özel talimatlar çerçevesinde belirlenmiş alanları örterek korur. (*)

BY.9 Koruyucu ve örtücü malzemelerin kullanımını, korunması gereken yüzeylerin ve bölgelerin yerleşimine göre sağlar. (*)

BY.10 Teknik dokümanlardaki öngörüler doğrultusunda gerekli malzeme türlerini gerekli miktarda temin eder.

BY.11 Malzemelerin üreticileri tarafından belirlenmiş kalite ve garanti koşullarının uygun olup olmadığını kontrol eder.

BY.12 Uygun olmayan malzemeleri ayırarak gerekli işaretlemeleri yaparak belirlenmiş yere depolar.

BY.13 Boyama malzemelerinin hazırlanmasını boya hazırlama talimatlarındaki adımlara göre el ile veya makinede yapar. (*)

BY.14 Malzemeleri istenilen akışkanlık derecesine ulaşıncaya kadar karıştırıp hazır hale getirir(*)

BY.15 Boyama malzemesi için gerekli olan katkı malzemelerini ekleyerek gerektiğinde boya karışımını süzer

BY.16 Boyama için kullanılan çalışma donanımını zamanında ve etkin bir şekilde malzeme ile besler.

BY.17 Boya donanımının çalışma parametrelerinin ayarını, ilgili ayar formları veya kullanım yönergeleri doğrultusunda boyanın özelliklerine göre yapar.

BY.18 Pas önleyici astar uygulama alanlarını, teknik dokümanlardaki öngörüler çerçevesinde belirler

BY.19 Pas önleyici malzemeyi, bunların kimyasal özellikleri çerçevesinde ve üretici talimatlarına göre uygular. (*)

BY.20 Astar boya karışımını uygulamaya hazır hale getirir. (*)

BY.21 Boya püskürtme tabancasını hava basıncı ve püskürtme huzmesi açısından ayarlar.

BY.22 Her kat sonrası talimatlar doğrultusunda bekleyerek astar katlarını düzenli uygular.

BY.23 Astar katlarını ara kalite denetimleri yaparak öngörüler çerçevesinde uygular.

BY.24 Hazırlanmış boya malzemesini boyanacak yüzeye, kuruma süreleri çerçevesinde görüntü kusurları oluşmayacak şekilde kat kat uygular.

BY.25 İş talimatlarında yer alan adımlar doğrultusunda, tavsiye edilen kaliteye ulaşıncaya kadar boya katları uygular.

BY.26 Hazırlanmış son kat boya malzemesini boyanacak yüzeye, kuruma süreleri çerçevesinde görüntü kusurları oluşmayacak şekilde kat kat uygular. (*)

BY.27 Boyanan yüzeyi özel malzemelerle yıkar

BY.28 Pasta uygulama makinasını kullanarak araç yüzeyine pasta uygular

BY.29 Pastalama işleminin ardından makina veya elle cilalama işlemini yapar.

BY.30 Ek yerlerinin ve boya yamalarının elle ve gözle kontrolünü yaparak boya rötuşlarını yapar.

BY.31 Boyanmış yüzeylere boya koruyucu malzemeleri uygular.

BY.32 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. (*)

BY.33 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular. (*)

BY.34 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. (*)

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Belgelerinizi İmzalarken Lütfen Mavi Renkli Mürekkepli Kalem Tercih Ediniz

Başvuru işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri hazırlayınız;

Banka Dekontunu (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

 • Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1

:

Sınav Ücretinin Yatırılması

(Başvurusu Onaylanan Adayların Başvuruları Hiçbir Şekilde İptal Edilemez Ve  Sınav Ücreti Kesinlikle İade Edilmez)

 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Ücreti

:

1080 TL

Belge Ücreti

:

200 TL

(Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Hesap Adı

:

Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Banka Adı

:

Ziraat  Katılım Bankası

Şube Kodu

:

Hesap No

:

27- 464698- 3

Sınav Ücretinin Yatırılacağı IBAN

:

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

( Sınav Başvurusundan önce yatırılacaktır.)

Belge Ücretinin Yatırılacağı IBAN

 

TR64 0020 9000 0046 4698 0000 04 

( Belge Almaya Hak Kazandıktan sonra ilan edilen tarihler arasında yatırılacaktır.)

2

:

Başvuru Formunun Doldurulması (TIKLAYINIZ)

3

:

Bankadan Alınan Dekontun Sisteme Yüklenmesi (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

4

:

Başvurunun Onaylanması (Başvuru İşlemleri tamamlandıktan 24 saat sonra Aday İşlemleri Panelinden başvuru durumunuzu kontrol ediniz.)

Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAÜSEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir.

 • Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.
 • Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.

Sınava İlk Kez Katılacak Adayların, Sınav Ücretinin Tamamını Yatırmaları ve Sınavın Tüm Bölümlerine Online Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvuru işlemini müteakip e-mailinize gönderilecektir.

                                         

Sınava ilk kez katılacak adayların,

-          İlk olarak ‘ Aday İşlemleri Paneline’ kayıt olmaları

-         980 TL yatırarak sınavın tüm bölümlerine online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava ikinci kez katılacak adayların,

-          Herhangi bir ücret yatırmadan, başarısız oldukları alanlardan aday işlemleri panelinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava üçüncü kez katılacak adayların,

-          Sınava girecekleri bölümlerin ücretlerini Aday İşlemleri Panelinde ilgili sayfadan kontrol ederek yatırmaları ve aday işlemleri panelinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir.)

Sınava ilk kez katılacak adaylar,

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmek şartıyla )

2.  Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

3.  Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir.)

4.  Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

Sınava ikinci kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

Sınava üçüncü kez katılacak adaylar,

1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

2. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

NOT: İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.

Belgelerinizi imzalarken lütfen mavi renkli mürekkepli kalem tercih ediniz.

Sınav giriş belgesi, Başvuruların bitmesini takip eden günlerde Aday İşlemleri Panelinden alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci ve üçüncü kez sınava girmeleri ücretsizdir.

Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A1/T1

50-TL

A2) Kalite Yönetim Sistemi

A2/T1

50-TL

A2/P1

450-TL

A3) İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi

A3/T1

50-TL

A3/P1

480-TL

Belge Yenileme Ücreti

Sınavsız Kanıt ile Belge Yenileme Ücret Bedeli:

Resmi Kanıt

100-TL

Yeterlilik İçin Sınavlı Belge Yenileme Ücret Bedeli

Sınav Ücreti

930-TL

NOT: Teşvikten faydalanacak adaylar için İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücreti için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktar 887,59

 TL'dir.

               

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)
 • 2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-son 6 ayda çektirilmiş olmalı)
 • Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 • Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 • Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)
  • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,
  • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi  Zorunluluğu kapsamında Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler sınıfına giren alanlara  Başvuran Adaylar; Belge Almaya Hak Kazandıkları takdirde yatırmış oldukları  sınav  ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

1.  Adaylar birim bazında (A1-A4,B1-B3) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir. 

2.  Otomotiv Boyacısı(Seviye 3) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. . 

3.  Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir veya iki  yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.

4.  Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm ya da birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.

5.  Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.

6.  Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.

7.  Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.

8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile,SAÜSEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.

9.  Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1,T2, P1) bazında birleştirme yapılamaz.

10.  Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

- Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.

- Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır

- Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak Otomotiv Boyacısı Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

Belge Yenileme

a) 5 yılın sonunda sadece pratik sınav yapılır. b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren teorik sınav ile birlikte pratik sınav uygulanır

Diğer Koşullar

Teorik sınavdan ve performansa dayalı sınavdan başarılı olma şartı vardır. Sınavın teorik veya performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan, fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

İlgili Ulusal Yeterlilik İçin Tıklayınız.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ  ZORUNLULUĞU PROGRAMI

MYK Belge Zorunluluğu Nedir?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır

Belge Zorunluluğu Getirilen Meslekler ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır.Zorunluluk Getirilen mesleklere ulaşmak için lütfen tıklayınız. (http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik_ara&yeterlilik_belge_zorunluluk_durum=1)

Bu Programda kimler yararlanabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanabilirler.

Belge zorunluluğu  Programından yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

Belge zorunluluğu getirilen mesleklerden birine girip sınavda başarı sağlayarak belge almaya hak kazanmak bu programdan yararlanmak için yeterlidir.

Belge zorunluluğu Programı sınav ve belgelendirme için adayın yaptığı masrafların ne kadarını kapsar?

 • Tebliğ tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar Sınav Ücreti + Belgelendirme Ücreti
 • 01.01.2018 -31.12.2019  tarihleri arasında  Sınav Ücretinin Yarısı + Belgelendirme Ücreti

Bakanlar Kurulunun belirlediği iade edilebilecek sınav ücretlerinin üst limit tutarlarının belirtildiği tabloya ulaşmak için tıklayınız.  http://myk.gov.tr/images/articles/editor/Sinav_ve_Belgelendirme/MYK%20Zorunlulugu/Sinav%20Ucretleri_Yalin.pdf

-Bu belge zorunluluğu programında, sınav ücretinin iadesini kim yapar?

-Sınav ücretinin geri iade edilmesi için SAÜSEM süreci nasıl işletecek?

-Hibe başvurusu onaylanan adayların geri ödemesi nasıl yapılır?

SAÜSEM’ de belge zorunluluğu getirilen mesleklerde sınava girip belge almaya hak kazanan kişilerin bilgilileri Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirildikten sonra sınav ücretinin iadesi İŞKUR İşsizlik Fonu tarafından karşılanacaktır.

Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız. http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/Sinav_ve_Belgelendirme/MYK%20Zorunlulugu/snav%20ve%20belge%20ucretlerinin%20iadesi%20usul%20ve%20esas.pdf

Belge Zorunluluğu  Programına İşsizlik fonundan  faydalanmak isteyen tüm adaylar başvurabilir. Adaylar bu programdan yalnızca 1 (bir) belgelendirme için yararlanabilirler