Belgeli Personel Hizmetleri
SAÜSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
Ana Sayfa > 15UY0215-6 / Koç - Seviye 6

15UY0215-6 / Koç - Seviye 6

                                           

                                                           15UY0215-6 / Koç - Seviye 6 Rev 00

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

Belgenin Geçerlilik Süresi

:

5 (Beş) Yıl

Başvuru Şartları

:

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır

Sınava Kimler Başvurabilir

:

Herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın herkes başvurabilir

Başvuru Tarihleri

:

21 Şubat 2020- 15 Haziran 2020  Saat; 23:59

Sınav Tarihi

:

.../.../2020

 

Teorik Sınav

:

.../.../2020 

Performansa Dayalı Sınav

:

.../.../2020 ve başvuru sayısına göre izleyen günler

(Adayların hangi gün ve saate performans sınavına girecekleri, internetten temin edecekleri, ‘Sınav Giriş Belgelerinde’ yer alacaktır.)

Başvuru Şekli/Yeri

:

Başvurular online (internetten) olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr) 

Sınav Ücreti

:

2200 TL

Toplu başvurulara ilişkin kurumumuzun belirlediği indirim yüzdeleri aşağıdaki gibidir.

48 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %10

72 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda %15

96 kişi ve üzeri sayıdaki başvurularda % 20 İndirim oranı uygulanacaktır.

Belge Ücreti

:

200 TL (Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak)

Sınav Yeri

:

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 - Serdivan/ SAKARYA

11UY0251-6 / Kobi Danışmanı - Seviye 6 Ulusal Yeterliliği aşağıdaki 3 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

 

Yeterlilik

Sınav Şekli

A1

:

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Ve Mesleki Gelişim

A1/T1: Teorik Sınav

A2

:

İş Organizayonu, Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Öncesi Hazırlık

A2/T1: Teorik Sınav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Başarı Notu               (100 üzerinden)

Soru Sayısı

A1

Çoktan Seçmeli Sınav  (T1)-    İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu, Kalite ve Mesleki Gelişim

 

Teorik Sınav (T1)

80

30

Açık Uçlu Sınav (T2) - İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu, Kalite ve Mesleki Gelişim

 Sınav (T2)

80

3

A2

Çoktan Seçmeli Sınav   (T) -    Koçluk Sürecini Yapılandırma ve Yürütme

 

Teorik Sınav (T1)

80

20

Açık Uçlu Sınav (T2) -   Koçluk Sürecini Yapılandırma ve Yürütme

Sınav (T2)

80

2

Koçluk Süreci Müşteri Görüşmesi ve Geri Bildirim Uygulaması  (P1)

 

Performans Sınavı (P1)

80

-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

-          Koç  - Seviye 6 Sertifikası alabilmek için adayların A1/T1,A1/T2,A2/T1,A2/T2 ve A2/P1) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.

-          Sınavlar,    Koç - Seviye 6 Ulusal Yeterliliği ( 1UY0215-6 ) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (    A1/T1,A1/T2,A2/T1 ve A2/T2 ) ve performansa dayalı sınav (A2/P1 şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

-          Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir (1) yılı geçemez. Birimin elde edilebilmesi için adayların birimde tanımlanan tüm sınavlardan başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren iki (2) yıldır

-          Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Adayın  bir performans sınavından başarılı olabilmesi için Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde ilgili sınav için tanımlanan kritik adımların (aday tarafından başarılması zorunlu adımların)tamamından başarılı olması koşulu ile, sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterliliği Dahilinde Teorik ve Uygulama Sınavlarında Ölçme Değerlendirme Hakkındaki bilgi aşağıdaki gibidir.

A1/T1   İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu, Kalite ve Mesleki Gelişim


BİLGİLER
BG.1 Tehlike ve risk kavramlarını ve birbiri ile ilişkisini tanımlar.

BG.2 Koçluk hizmetlerinin verildiği ortamlarla ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerini açıklar.

BG.3 Koçluk uygulamalarına bağlı olası riskleri ve risklere karşı alınması gereken uygun önlemleri tanımlar.

BG.4 Koçluk hizmetlerinin verildiği ortamlarla ilgili iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuata göre, çalışma ortamında oluşturulması gereken kontrol önlemlerini açıklar.

BG.5 İş ortamında kullandığı araç, gereç ve ekipmanların nasıl güvenli kullanıldığını açıklar.

BG.6 Çalışma ortamında meydana gelebilecek iş kazası durumlarında neler yapılacağını açıklar.

BG.7 Koçluk hizmetlerinin verildiği ortamlara ilişkin acil durum planını açıklar.

BG.8 Çevre koruma ve çevre güvenliği kavramlarını tanımlar.

BG.9 Çalışma ortamında oluşan çevresel atıkların ve dönüştürülebilir malzemelerin bertarafına yönelik uygulamaları açıklar.

BG.10 Mesleki olarak kendisi ve koçluk hizmetlerine uygun tanıtım strateji/stratejilerini açıklar.

BG.11 Mesleki olarak kendisi ve koçluk hizmetleri için uygun tanıtım araçları ve uygulamalarını açıklar.

BG.12 Yüz yüze tanıtım stratejisi açısından, farklı taraflara göre gerçekleştirilebilecek iletişim faaliyetlerini açıklar. B

 BG.13 Koçluk hizmetleri ile ilgili bir teklif metninde yer alması gereken mesleki, hukuki, mali olarak temel/ kritik içeriği tanımlar.

BG.14 Koçluk hizmetleri ile ilgili bir sözleşme metninde yer alması gereken mesleki, hukuki, mali olarak temel/ kritik içeriği ve müeyyideleri açıklar.

BG.15 Koçluk hizmetinin mali değerini ve bütçelendirmesini belirleyen faktörleri açıklar

BG.16 Koçluk hizmeti ile ilgili faturalandırma ve vergilendirme ile ilgili temel yasal hükümleri ve temel uygulamaları açıklar.

BG.17 Koçluk hizmet türlerinin içeriğine ve farklılıklarına göre, bir iş programında zamanlama için dikkat edilmesi gereken unsurları açıklar.

BG.18 Verilen hizmetlerin içeriğine ve farklılıklarına göre, bir iş programında, seans akışı ve müşteriler arası düzenlemelerde dikkat edilmesi gereken unsurları açıklar.

BG.19 Çalışma ortamını ve materyalleri için yapılacak görüşme veya seansa uygun düzenlemeleri açıklar.

BG.20 Koçluk hizmetleri için tutulması gereken mesleki kayıtları tanımlar.

BG.21 Koçluk hizmetlerindeki mesleki kayıtların doğru tutulma ve arşivlenme usullerini açıklar.

BG.22 Koçluk hizmeti kayıtlarından güvenlik altına alınması gerekenleri neler olduğunu sıralar.

BG.23 Koçluk hizmetinde kayıtların güvenliğine yönelik önlemleri ve gerekçelerini açıklar.

BG.24 Koçluk hizmeti ile ilgili tutulması gereken mali kayıtları tanımlar.

BG.25 Koçluk hizmetlerinde kalite kavramını ve kapsamını açıklar.

BG.26 Koçluk hizmetlerinin niteliğinin izlenmesi için gerekli temel veri ve bilgileri (hizmet türü, müşteri, süre vb.) açıklar.

BG.27 Verdiği koçluk hizmetlerini geliştirmeye yönelik uygulamaları gerekçeleri ile açıklar.

BG.28 Koçluk hizmetleri ile ilgili bir öz değerlendirme formunun temel içeriğini açıklar.

BG.29 Koçluk hizmetleri ile ilgili seans/faaliyet ve süreç temelli öz değerlendirme uygulamalarını açıklar.

BG.30 Mesleki eğitim alınabilecek resmi tanınırlığı olan programları açıklar.

BG.31 Mesleki faaliyetleri ile ilgili güncel yasa ve normları açıklar.

BG.32 Mesleki olarak kariyer gelişimi kavramını açıklar.

BG.33 Koçluk hizmetleri faaliyet alanlarına (yaşam, kariyer, eğitim, yönetici koçluğu vb.) göre, gerekli bilgi ve beceri türlerini ve uygulamalarla ilişkilerini açıklar.

BG.34 Örnek senaryoya göre koçun süreçteki tutum, davranış ve yaklaşım hatalarını açıklar.

 BG.35 Koçluk uygulamaları ile ilgili örnek durumlarda, verilen senaryoya göre koçun bilgi beceri ihtiyaçlarını açıklar.

 

A2/T1   İş Organizayonu, Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Öncesi Hazırlık

BİLGİLER

BG.1 Görüşme ilke ve tekniklerini açıklar

BG.2 Müşteriye dair doğrudan bilgi toplama uygulamalarını açıklar.

BG.3 Koçluk hizmetinin amacına göre, uygun bilgileri ve bilgi toplama tekniklerini açıklar.

BG.4 Müşteriyi tanımaya yönelik kullanılabilecek uygulama tekniklerini açıklar.

BG.5 Örnek durum/senaryoya göre müşterinin güçlü-zayıf yönleri, fırsatları, olanakları, riskli alanları, öğrenme biçimi ve engelleri, değerleri gibi unsurlarını tanımlar.

BG.6 Örnek durum/senaryoya göre müşterinin güçlü-zayıf yönleri, fırsatları, olanakları, riskli alanları, öğrenme biçimi ve engelleri, değerleri gibi unsurları, ilişkili şekilde değerlendirerek profilini oluşturur.

BG.7 Müşterinin durumuna göre, hukuki, mali ve diğer ilgili alanlardaki hizmet ihtiyaçlarını belirleterek uygun hizmet kaynaklarına nasıl yönlendireceğini açıklar.

BG.8 Müşteri ile etkili koçluk ilişkisi ve iletişiminin (etkin dinleme, empati, beden dili, vb.) kavramlarını tanımlar.

BG.9 Koçluk hizmetlerindeki profesyonel davranış, yetkinlik sınırları, sürekli mesleki gelişim, gizlilik, çıkar çatışmaları ve tarafsızlık konuları ile ilgili etik kuralları açıklar.

BG.10 Örnek durum/senaryoya göre müşterinin amacına ve ihtiyaçlarına uygun gelişim alanları ve ana çalışma temasını belirler.

BG.11 Müşterinin amacına göre gelişim alanları ve ana çalışma temasını belirlemesine yönelik durum tespiti ve ihtiyaç analizi tekniklerini açıklar.

BG.12 Koçluk anlaşmasının içeriği ve uygulama koşullarını açıklar.

 

A2/P1 BECERİ ve ETKİNLİKLER (B.Y.)

(*) Başarılması Zorunlu Kritiik Adımlardır.

BY.1 Müşteriyi tanımaya yönelik yaşam çemberi, canlandırma, vizyon çalışması gibi temel koçluk yöntem ve tekniklerini uygular.

BY.2 Müşteri ile ilişkilerinde etkin dinleme yöntemini kullanır(*).

BY.3 Müşterinin beden dili ile sözlü ifadesi arasındaki uyum veya çelişkiyi belirler(*).

BY.4 Müşterinin beden dili veya sözlü ifadesine göre uygun geri bildirim verir.

BY.5 Müşterinin görüşme sırasında kullandığı duygu, düşünce ve ifade biçimindeki alt mesajlarını alarak görüşme tekniklerine uygun olarak yansıtır.

BY.6 Görüşme sırasında beden dili ve sözlü ifadeleri tutarlı şekilde kullanır.

BY.7 Beden dili ve sözlü ifadelerini müşterinin beden dili ve sözlü ifadelerini dikkate alarak kullanır..

BY.8 Müşterinin gündemine uygun sorular sorar(*).

BY.9 Müşteriyi düşünmeye teşvik edici ve açık uçlu sorular sorar((*).

BY.10 Müşterinin farkındalığını artırıcı sorular sorar(*).

BY.11 Müşteriye yaratıcı sorular sorar(*).

BY.12 Müşterinin gündemi ve ilerleyişi ile ilişkili sorular sorar(*).

BY.13 Müşterinin gündemine uygun geribildirimde bulunur(*).

BY.14 Müşteriyi düşünmeye teşvik edici ve eyleme geçirici geribildirimde bulunur(*).

BY.15 Müşterinin farkındalığını artırıcı geribildirimde bulunur(*)..

BY.16 Müşteriye yaratıcı geribildirimde bulunur(*).

BY.17 Koçluk hizmetinin amacı, sınırları ve etik kurallar hakkında sözlü/yazılı olarak müşteriyi bilgilendirir(*).

BY.18 Müşteri ile tavsiye ve karar verici veya yargılayıcı konumda bulunmayacak şekilde iletişim kurar(*).

BY.19 Müşteri ile ilişkisinde objektif, tarafsız, saygılı davranış ve ifadelerde bulunur

BY.20 Koçluk sürecinde, müşteri ile ilişkilerinde mesleki etik kurallarını uygular.

BY.21 Müşteri tarafından bir önceki görüşmenin değerlendirilmesini sağlar.

BY.22 Müşteri tarafından mevcut görüşmenin hedefinin belirlenmesini sağlar(*).

BY.23 Müşteri tarafından mevcut durumun tanımlanmasını sağlar(*).

BY.24 Müşteri tarafından alternatiflerin belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar(*).

BY.25 Müşteri tarafından görüşme hedefine uygun alternatif çözüm/lere karar verilmesini sağlar(*).

BY.26 Görüşme süreci dâhilinde uygun koçluk teknikleri ile müşterinin seçeneklerini tanımlamasını sağlar(*).

BY.27 Görüşme süreci dâhilinde uygun koçluk teknikleri ile müşterinin seçenek/hedeflerle ilgili engeller, olanaklar ve kaynakları değerlendirmesini sağlar(*).

BY.28 Görüşme süreci dâhilinde uygun koçluk teknikleri ile müşterinin engelleri aşma ve olanakları kullanmaya dair eylemlerini tanımlamasını sağlar(*).

BY.29 Uygun koçluk teknikleri ile müşterinin hedef(ler)ine ulaşmak üzere belirlediği eylemleri öncelik sıralamasına koymasını sağlar(*).

BY.30 Müşterinin önceliklendirdiği eylemler için öngördüğü zamanlamayı belirlemesini sağlar(*).

BY.31 Uygun koçluk teknikleri ile müşterinin belirlediği önceliklendirme ve zamanlamaya göre, uygulama için kararlılık düzeyinin belirlenmesini sağlar(*).

BY.32 Söz alma tekniğini müşterinin eyleme geçmesini sağlayacak şekilde uygular(*).

BY.33 Ödev verme tekniğini müşterinin eyleme geçmesini sağlayacak şekilde uygular(*).

BY.34 Takip etme tekniğini müşterinin eyleme geçmesini sağlayacak şekilde uygular

BY.35 İyi örnek inceleme tekniğini, müşterinin özgüvenini destekleyecek şekilde uygular.

BY.36 Geçmiş başarıları hatırlatma tekniğini, müşterinin özgüvenini destekleyecek şekilde uygular.

BY.37 Hedefe ulaştığındaki başarıyı hayal etme tekniğini, müşterinin özgüvenini destekleyecek şekilde uygular.

BY.38 Eylem planındaki adımlara göre her görüşme başında; bir önceki seansta aldığı kararlar, gerçekleştirdiği sonuçlar, varsa verilen ödevlerin sonuçları, hedefe bağlılık ve motivasyon durumu gibi konularda müşteri ile birlikte değerlendirme yapar(*).

BY.39 Koçluk sürecindeki ara değerlendirmelerde müşterinin, çalışma teması ve hedeflerinin geçerliliğini ve ilerleme durumunu değerlendirerek belirlemesini sağlar(*).

BY.40 Koçluk sürecindeki ara değerlendirmelerde müşterinin, koçluk sürecinden yararlanma ve devam durumunu değerlendirerek belirlemesini sağlar.

BY.41 Koçluk sürecindeki ara değerlendirmelere göre, müşteri devam edecek ise koçluk yöntemlerinde değişiklik gerekip gerekmediğini değerlendirerek belirler.

BY.42 Koçluk sürecinin sonlandırılması aşamasında, müşterinin süreci gözden geçirmesini sağlar.

BY.43 Koçluk sürecinin sonlandırılması aşamasında, müşterinin elde ettiği ilerleme, gelişim, farkındalığa ilişkin geribildirim alır(*).

BY.44 Koçluk sürecinin sonlandırılması aşamasında, müşterinin hedef(ler)e olan bağlılığını ve motivasyonunu belirlemesini sağlar(*).

BY.45 Koçluk sürecinin sonlandırılması aşamasında, müşterinin geleceğe ilişkin saptamalarda bulunmasını sağlar.

BY.46 Sürecin sonlandırılması durumunda; müşteriye süreçte elde edilen kazanımlar, farkındalıklar, yaşanılan deneyimlere dair geribildirimlerde bulunur(*).

   

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Belgelerinizi İmzalarken Lütfen Mavi Renkli Mürekkepli Kalem Tercih Ediniz

Başvuru işlemlerine başlamadan önce aşağıdaki belgeleri hazırlayınız;

-Banka Dekontunu (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

-Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1

:

Sınav Ücretinin Yatırılması

(Başvurusu Onaylanan Adayların Başvuruları Hiçbir Şekilde İptal Edilemez Ve  Sınav Ücreti Kesinlikle İade Edilmez)

-EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,

-ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav Ücreti

:

2200 TL

Belge Ücreti

:

200 TL

(Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız)

Hesap Adı

:

Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Banka Adı

:

Ziraat Katılım Bankası

Şube Kodu

:

 

Hesap No

:

27- 464698- 3

IBAN

:

TR91 0020 9000 0046 4698 0000 03

.

2

:

Başvuru Formunun Doldurulması (TIKLAYINIZ)

 

3

:

Bankadan Alınan Dekontun Sisteme Yüklenmesi (JPEG Formatında)(Max 2.MB)

 

 

4

:

Başvurunun Onaylanması (Başvuru İşlemleri tamamlandıktan 24 saat sonra Aday İşlemleri Panelinden başvuru durumunuzu kontrol ediniz.)

Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAÜSEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir.

-Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.

-Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.

 

Sınava İlk Kez Katılacak Adayların, Sınav Ücretinin Tamamını Yatırmaları ve Sınavın Tüm Bölümlerine Online Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Başvurusunu Gerçekleştiren Adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Aday İşlemleri Paneline Giriş Bilgileriniz, Başvuru işlemini müteakip e-mailinize gönderilecektir.

           

 

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler (Adaylar evraklarını sınav günü görevlilere teslim edeceklerdir)

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)

-Başvuru Formu  (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)

-Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)

-Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)

-EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,

-ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

 

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

 

İlk kez sınava katıldıktan sonra bazı bölümlerden başarısız olan adayların bir defaya mahsus ve bir yıl içerisinde  olmak üzere başarısız oldukları bölümlerden ikinci kez sınava girmeleri ücretsizdir.

Daha sonraki birim/bölüm bazında sınav ücretleri aşağıdaki gibidir:

Yeterlilik Kodu-Adı

Birim Bazında

Bölüm Bazında

 15UY0215-6 A1 -  İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Ve Mesleki Gelişim

 

 

200 TL

A1/T1

100 TL

A1/T2

100 TL

15UY0215-6 A2-   İş Organizayonu, Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Öncesi Hazırlık

 

1800 TL

A2/T1

200 TL

A2/P1

1800 TL

Belge Yenileme Ücreti

 

Sınavsız Kanıt ile Belge Yenileme Ücret Bedeli:       

 

Resmi Kanıt        

100 TL

Yeterlilik İçin Sınavlı Belge Yenileme Ücret Bedeli 

Sınav Ücreti        

1800 TL

 

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

1. Adaylar birim bazında (A1, A2) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir

2. Koç (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

3.  Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir veya iki yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.

4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm yada birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.

5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.

6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.

7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.

8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile, SAÜSEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir

9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılamaz.

Birim Birleştirme

Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

- Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.

- Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır

- Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

 

 

Belge Yenileme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.

a) Belge geçerlilik süresi içinde, en az 200 saatlik koçluk hizmeti verdiğini (sözleşme, fatura, referans belgesi vb.) resmi kayıtlar ve en az 50 saat eğitim, konferans vb. mesleki faaliyete katıldığını sertifika ve/veya katılım belgeleriyle belgelendirmesi,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performans sınavı (P1)sonucunda başarılı olması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan belge sahibinin, belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır.